ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่

   โครงการพระราชดำริ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย”

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่

                เป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านชุมชนบ้านแกน้อยยึดการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพเสริมด้วยการปลูกข้าวไร่เลี้ยงตัวและครอบครัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมเยือนในปี พ.ศ. 2523 ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของพสกนิกรบ้านแกน้อย จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานเบื้องต้น และมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงรับเอาบ้านแกน้อยเข้าร่วมในโครงการหลวงมิถุนายน 2523 ถึง พฤษภาคม 2529 ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปของโครงการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นและการพัฒนาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงเกษตรฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คัดสรรบุคลากรและวัสดุการเกษตรบางส่วนมาสมทบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ 91.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,210 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน 521 ครัวเรือน ประชากร 2,787 คน ประกอบด้วย มูเซอแดง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ ลักษณะพื้นที่คล้ายแอ่งกะทะล้อมรอบด้วยหุบเขาไม่สูงชัน มีลำน้ำแม่แตงและแม่แกนไหลผ่าน

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงสามแยกเมืองงายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านเมืองงาย-เมืองนะ ถึงแยกทางเข้าบ้านแกน้อยให้เลี้ยวซ้ายตรงไป ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางราว 3 ชั่วโมงครึ่ง
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายเชียงใหม่-ฝาง และสายเชียงดาว-เมืองนะ

กิจกรรมท่องเที่ยว
- ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และดอกไม้ภายในศูนย์
- ชมแปลงสาธิตการปลุกป่าของชาวบ้าน
- พิธีปีใหม่กินวอ จัดขึ้นในช่วงต้นปี
- พิธีเลี้ยงเจ้าที่ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม
- พิธีสร้างศาลา ก่อกองทราย จัดขึ้นในเดือนตุลาคม-ธันวาคม
- พิธีกรรมการกินข้าวใหม่ จัดขึ้นในเดือนมีนาคม
- ถ้ำไชยา ห่างจากศูนย์ฯ 5 กิโลเมตร
- ถ้ำบ้านห้วยถ้ำ ห่างจากศูนย์ฯ 7 กิโลเมตร
- น้ำตกห้วยจันทร์ ห่างจากศูนย์ฯ 4.5 กิโลเมตร
- จุดชมวิวบริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม ห่างจากศูนย์ฯ 3.5 กิโลเมตร
ของฝาก
- หัตถกรรมกระดาษ (ใช้ในพิธีศพ) อาทิ โคมไฟ ม้า สิงโต ช้าง
- ย่ามลาหู่, ผ้าทอ
- ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

ที่พัก + ร้านอาหาร
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 20 คน ราคม 30 บาท/คน/คืน
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 120 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 30 บาท/ถุง/คน/คืน (มีบริการไม่เกิน 10 ถุงนอน) กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 30 บาท/หลัง/คืน
- มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ

สถานที่ติดต่อ
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

Comments are closed.